ليست تعرفه هاي هزينه اقامت در بيمارستان فوق تخصصي بيمارستان ياس سپيد در سال 1402

رديف

نام اتاق

هزينه (ریال)

1

اتاق يك تختي

42,606,000

2

اتاق دو تخته

33,135,000

3

اتاق سه تخته

23,668,000

4

CCU

000,437, 54

5

ICU­­_NICU

85,200,000

6

تخت  NICU  

85,200,000

7

زايمان سزارين

180,000,000

8

زايمان طبيعي

160,000,000

9

هزينه همراه

4,732,000

 

قيمت ها به صورت حدودي درج شده است امكان كم يا زياد شدن قيمت وجود دارد.