طبقه زیر زمین

ـ ورودی اصلی ـ نگهبانی ـ واحد ترخیص ـ اطلاعات ـ واحد پذیرش ـ تریا ـ داروخانه ـ نمازخانه-اورژانس

طبقه همکف

امور بیمه-مدارک پزشکی-انفورماتیک-کارگزینی-بهداشت عمومی-سانترال-آزمایشگاه-سونوگرافی-رادیولو‍ژی

طبقه اول

ICU-CCU

طبقه دوم

طبی و جراحی

طبقه سوم

بلوک زایمان-بخش نوزادان و NICU- بخش زنان

طبقه چهارم

اتاق عمل

    خانه تماسآدرس