این بخش در طبقه اول بیمارستان واقع شده و در تمام ساعات شبانه روز از وجود پزشکان مقیم بهره می گیرد.

مانیتورینگ بیماران جهت جلوگیری از صدمات قلب در بیماران قلبی

انجام اکوکاردیوگرافی پرتابل

کلیه اقدامات مراقبتی در ادامه روند درمان بیماران با ریسک قلبی و …

ارائه مشاوره تلفنی در خصوص مشکلات قلبی بصورت ۲۴ ساعته

مراقبت و درمان از بیمارانی که دچار HTN و افزایش فشارخون شده اند

تزریق دارو در زمان طلایی (سه ساعت اول) بروز سکته های قلبی جهت جلوگیری از پیشرفت بیماری و کنترل سریع آن

    خانه تماسآدرس