كلاس توضيحي سـلامت مــردان بمناسبـت هفـته جـهاني سـلامت مـردان توسط سوپروايز آموزش و سرپرستار بخش ويژه بيمارستان ياس سپيد در بخش هاي مختلف اين مرگز درماني برگزار شد.

    خانه تماسآدرس