◊دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

◊اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

◊حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

◊ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد.

◊دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.