خانم سهيلا شهبال مدير دفتر پرستاري
خانم معصومه منصوری مدیر مالی بیمارستان
خانم فروع صدر مدير اجرايي بيمارستان

    خانه تماسآدرس