اعضای حرفه ای تیم ما

مدیران اجرایی

خانم سهيلا شهبال

مدير دفتر پرستاري

خانم معصومه منصوری مدیر مالی بیمارستان

خانم فروع صدر مدير اجرايي بيمارستان