بيمارستان ياس سپيد به عنوان یک بیمارستان خصوصی با بهره گیری از کارکنانی متخصص و مجرب و با رعایت اصول اخلاقی ،خدمات مورد نیاز بیماران را با هدف حفظ ایمنی بیمار و بهبود مستمر کیفیت ،به طور کارا و اثر بخش ارائه می نماید.

    خانه تماسآدرس