ساعات ملاقات 

ساعت ملاقات:
همه روز از ملاقات براي بخش هاي زنان و طبي و جراحي از ساعت 14 – 15:30
زمان ملاقات براي بخش هاي CCU ,ICU از ساعت 15– 15:30
از همکاری شما صمیمانه سپایگزاریم.