رادیو لوژی

این بخش در طبقه همکف واقع شده است و خدمات ارائه شده در این بخش شامل:

IVP

VCUG

باریم سوالو

باریم میل

باریم انما

ترانزیت روده باریک

رتروگراد

رتروگراد

گرافی پرتابل

سونوگرافی امعاء و احشاء داخلی شکم، نسج نرم و …

سونوگرافی امعاء و احشاء داخلی شکم، نسج نرم و …

کالر داپلر

سونوگرافی ترانس رکتال و ترانس واژینال

    خانه تماسآدرس