دفترچه تلفن بیمارستان یاس سپید

نام واحدداخلیتلفن مستقیمایمیلفکس
ریاست بیمارستان۳۰۰drkamali@yassepidhospital.com
مدیر بیمارستان۲۰۶sadr.forough@yassepidhospital.com
مسئول مالی۲۳۰
دفتر پرستاری۳۱۷
مالی۳۱۸
امور بیمه۲۱۰-۲۱۱
مهندسی پزشکی۲۰۹
فن آوری اطلاعات۲۰۴
مدارک پزشکی۳۱۱hit@yassepidhospital.com
کارگزینی۳۱۸
آزمایشگاه۲۲۱
رادیولوژی و سونو گرافی۲۱۵
اورژانس۳۲۲
پذیرش۲۷۸
صندوق۲۷۹
ترخیص۲۷۷
انتظامات۲۱۹
داروخانه۳۲۱
بخش طبی۲۹۹
بخش icu۲۳۴
بخش طبی ccu۲۲۳
بخش nicu۲۵۴
بلوک زایمان۲۵۲
زنان و زایمان۲۵۷