اسامی بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان

ردیفنام بیمهنوع صدور
۱تامین اجتماعیآنلاین(صدور در بیمارستان)
۲بیمه ایرانآنلاین(صدور در بیمارستان)
۳بیمه ملتآنلاین(صدور در بیمارستان)
۴بیمه داناآنلاین(صدور در بیمارستان)
۵بیمه البرزآنلاین(صدور در بیمارستان)
۶بیمه کمک رسان SOSآنلاین(صدور در بیمارستان)
۷بیمه رازیآنلاین(صدور در بیمارستان)
۸بیمه دیآنلاین(صدور در بیمارستان)
۹بیمه آتیه سازانآنلاین(صدور در بیمارستان)
۱۰بیمه سیناآنلاین(صدور در بیمارستان)
۱۱بیمه آسیاآنلاین(صدور در بیمارستان)
۱۲بیمه میهنآنلاین(صدور در بیمارستان)
۱۳بیمه سامانآنلاین(صدور در بیمارستان)
۱۴بیمه کوثرآنلاین(صدور در بیمارستان)
۱۵بیمه ماحضوری
۱۶بیمه آرمانحضوری
۱۷بیمه کانون سر دفترانحضوری
۱۸بیمه بانک کشاورزیحضوری
۱۹بیمه بانک ملتحضوری
۲۰بیمه حکمتحضوری
۲۱بیمه شهرداریحضوری
۲۲بیمه تعاونآنلاین(صدور در بیمارستان)
۲۳بیمه سرمدحضوری
۲۴بیمه سامان (خدمات هوایی)حضوری
۲۵بیمه نوینآنلاین(صدور در بیمارستان)
۲۶بیمه بانک سپهحضوری
۲۷بیمه صدا و سیماحضوری
۲۸بیمه بانک تجارتحضوری
۲۹بیمه بانک مرکزیحضوری
۳۰بیمه کارآفرینآنلاین(صدور در بیمارستان)
۳۱بیمه پارسیانحضوری
۳۲بیمه تجارت نوآنلاین(صدور در بیمارستان)
۳۳بیمه صندوق بازنشستگی صنعت نفتحضوری
۳۴بیمه دانشگاه آزاد اسلامیحضوری