ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج به و احد پذيرش
ارائه كارت ملي، شناسنامه، دفترچه بيمه
ساعت فعاليت بخش پذيرش 24 ساعته مي باشد.
راهنماي نحوه ترخيص بيماران:
امضاء و مهر پرونده توسط پزشک معالج
تکمیل پرونده در بخش مربوطه
ارسال پرونده جهت تکمیل به واحدهای مربوطه مثل اتاق عمل، پاراكلينيك، داروخانه و … توسط منشی بخش ها
انتقال پرونده به واحد ترخیص توسط منشی
تحویل صورتحساب به صندوق جهت تسویه حساب
تحویل برگ ترخیص به بخش و درب نگهبانی جهت ترخیص بیمار
ساعت فعاليت بخش ترخيص از ساعت 9 تا 17 مي باشد.
موقعيت جغرافيايي: همكف
نحوۀ ارتباط با واحد
براي ارتباط با اين واحد از داخل بيمارستان مي‎توان با شماره داخلي 279 تماس حاصل نمود.
همچنين براي ارتباط با واحد پذيرش و ترخيص از خارج بيمارستان، شماره تلفن 88995766 در دسترس مي‎باشد.

    خانه تماسآدرس