این بخش در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است و خدمات ذیل را ارائه میدهد:

هماتولوژی

بیوشیمی

هورمون

سرولوژی

میکروبیولوژی

پاتوبیولوژی، سیتولوژی و تست های ایمونولوژی

    خانه تماسآدرس