این بخش در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است و خدمات ذیل را ارائه میدهد:

  • هماتولوژی
  • بیوشیمی
  • هورمون
  • سرولوژی
  • پاتوبیولوژی، سیتولوژی و تست های ایمونولوژی
  • میکروبیولوژی