این بخش در طبقه دوم بیمارستان واقع شده است و خدمات ذیل را ارائه می نماید:

انجام خدمات ارتوپدی (اعم از تراکشن گذاری و انواع عملهای جراحی ارتوپدی …)

مراقبت از بیماران جراحی مغز و اعصاب

مراقبت از بیماران جراحی های زیبایی و ترمیمی (رینوپلاستی و سپتو رینوپلاستی و ماموپلاستی و …)

مراقبت از بیماران با جراحی عمومی نظیر آپاندکتومی، کله سیستکتومی، تیروئید کتومی، هموروئید، انسداد روده، تانسیکتومی و …)

مراقبت و درمان بیماران داخلی شامل (داخلی اعصاب، عفونی، گوارش، هماتولوژی و …)

    خانه تماسآدرس