به مناسبت روز جهانی ماما از پرسنل ماما بیمارستان یاس سپید، توسط دکتر مصطفی کمالی ریاست بیمارستان تجلیل و قدردانی شد.

    خانه تماسآدرس