اعضای دپارتمان ipd

پزشکان : کلیه پزشکان اورژانس

پزشک مسئول بیماران بین الملل : دکتر …..

پرستاران: سرپرستاران و پرستار جانشین بخش

مسئول IPD :……

مسئول ترخیص: حسن بهادری

شماره تماس ارتباط با بیمارستان برای بیماران بین الملل: ۰۰۰۰,

آزمایش های ماهانه

99هزارتومان

تکنولوژی‌های پزشکی

بیمارستان یاس سپید مجهز به تجهیزات پیشرفته و به روز از بهترین برندهای دنیا است. استفاده از تکنولوژی‌های مدرن در فرآیند تشخیص و درمان از فرایند های بیمارستان است.

خدمات ویژه

خدمات ویژه

بیماسرتان یاس سپید

ارائه خدمات درمانی به بیماران خارجی از سالهای گذشته در بیمارستان یاس سپید بوده و هم اکنون باتوجه به مصوبه وزارت بهداشت در خصوص سازماندهی بیماران خارجی به صورت جداگانه و تخصیص خدمات ویژه به این بیماران بیمارستان یاس سپید اقدامات ذیل را مبذول نموده است
----------------------------

 1 واحدی مجزا در چارت سازمانی که زیر نظر مدیریت اجرایی بیمارستان می باشد

2 تشکیل تیم واحد IPD

3 فضای فیزیکی مناسب در لابی بیمارستان جهت پذیرش این بیماران

4 یک کارشناس جهت مسئول پذیرش تا ترخیص این بیماران

5 ثبت به روز اطلاعات در پرتال سامانه معاونت درمان

6 تهیه پمفلت چهار زبانه- کتابچه دو زبانه- پارکینگ اختصاصی-منوی غذا مختص بیماران بین المللی- اینترنت پرسرعت- تحویل مدارک پزشکی بیمار – برنامه ریزی ویزیت های آینده بیماران

    خانه تماسآدرس