دکتر عباس علی بخشی

متخصص جراحی عمومی و سرطان

دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران