متخصص پزشک قانونی و مسمومیت ها
دانشیارددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو بین المللی انجمن مسمومیتهای آمریکا
عضو انجمن مسومیتهای آسیا اقیانوسیه
عضو انجمن علمی پزشکان قانونی ایران