تلفن: 88995767-72 (9821)+

آزمایشگاه


این بخش در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است و خدمات ذیل را ارائه میدهد:

هماتولوژی

بیوشیمی

هورمون

سرولوژی

میکروبیولوژی

بانک خون

پاتوبیولوژی، سیتولوژی

تست های ایمونولوژی