تلفن: 88995767-72 (9821)+

رادیولوژی و سونوگرافی


این بخش در طبقه همکف واقع شده است و خدمات ارائه شده در این بخش شامل:

IVP

VCUG

باریم سوالو

باریم میل

باریم انما

ترانزیت روده باریک

فیستولو گرافی

رتروگراد

گرافی پرتابل

سونوگرافی امعاء و احشاء داخلی شکم، نسج نرم و ...

کالر داپلر

سونوگرافی ترانس رکتال و ترانس واژینال