تلفن: 88995767-72 (9821)+

بخش اورژانس و تریاژ


بخش اورژانس در طبقه منفی یک واقع شده و در طول 24 ساعت شبانه روز، پذیرای بیماران می باشد.

خدمات ارائه شده در این بخش شامل:

انجام عملیات احیاء قلبی و ریوی (CPR)

سرم تراپی

اکسیژن تراپی

زدن بخیه و کشیدن بخیه

گچ گیری، بانداژ، آتل

تزریق فراورده های خونی، انجام تزریقات، سونداژ و سایر اقدامات اورژانسی