تلفن: 88995767-72 (9821)+

راهنمای پذيرش بيمار در بيمارستان

بطور کلی پذیرش بیمار در بيمارستان ياس سپيد از دو طريق امکان پذير می باشد:

- مراجعه به اورژانس بيمارستان

- مراجعه به مطب پزشک معالج طرف قرارداد با بیمارستان (الكتيو)

در این موارد بیمار پس از اخذ معرفی نامه و دستور بستری از پزشک جهت پذیرش در بیمارستان به واحد پذیرش واقع در طبقه همکف مراجعه می نماید. این واحد به صورت 24 ساعته پاسخگوی بيماران و مراجعين می باشد.

مدارک لازم جهت بستری بيمار:

دستور بستری از پزشک معالج به نام بیمار مدارک شناسايی بيمار (شناسنامه یا كارت ملی و برای اتباع خارجی گذرنامه) در هنگام مراجعه جهت زايمان همراه داشتن شناسنامه پدر و مادر نوزاد الزاميست. معرفی نامه بيمه جهت بیماران تحت پوشش بیمه در صورتیکه بیمه شما با بیمارستان قرارداد داشته باشد می توانید دستور بستری پزشک معالج خود را پس از ممهور کردن به مهر بیمارستان به دفاتر بیمه مربوطه برده و معرفی نامه بیمه را دریافت نمایید.

مراحل بعد از پذیرش بیمار:

نظام خوشامدگويی و تكريم ارباب رجوع:

بعد از انجام مراحل پذيرش و در راستای اجرای نظام خوشامدگويی و تكريم ارباب رجوع، گيرنده خدمت با پرونده و همراه توسط منشی به بخش مربوطه منتقل می شود.

اطلاعات ضروری و مورد نياز در خصوص مقررات بيمارستان و نحوه استفاده از امكانات موجود در بخش و اتاق به گيرنده خدمت توسط پرستار مسئول بیمار ارائه می شود.

گيرنده خدمت توسط پرستار با مسئول بخش، تجهيزات اتاق و بخش های مختلف بيمارستان آشنا می شود و از طریق منشور حقوق بیمار با حقوق خود آشنا می گردد.

نظام نظرسنجی و رضايتمندی:

در راستای اجرای طرح نظام نظرسنجی و رضايتمندی، هنگام پذيرش پرسشنامه رضايت سنجی در اختيار گيرندگان خدمت قرار می گيرد و از مراجعين در خصوص اقدامات و فعالیت های بيمارستان نظرسنجی بعمل می آيد و گيرندگان خدمت به مشارکت هر چه موثرتر در بهبود جریان امور ترغیب می شوند.

در راستای اجرای طرح نظام انتقادات و پیشنهادات و دريافت شكايات، درصورت بروز مشكل و اعلام شكايت گيرندگان خدمت می توانند به طرق زير عمل نمايند:

- به مسئول رسيدگی به شكايات دفتر پرستاری يا مديريت مراجعه نمايند.

- صندوق های شکایات و انتقادات در مكانهای مختلف بيمارستان نصب گرديده و فرم های رسيدگی به شكايات جهت اعلام كتبی در كنار صندوق ها موجود است كه گيرندگان خدمت می توانند نظرات خود را به صورت كتبی يادداشت نمايند و برگه را در صندوق رسيدگی به شكايات بيندازند.

عمليات ترخيص بیماران:

- پس از دستور ترخيص بيمار توسط پزشک معالج پرونده توسط منشی های رابط بسته شده و به واحد ترخيص جهت رسيدگی و تنظيم صورتحساب ارسال ميگردد.

- در صورتی كه بيمار با معرفی نامه بستری شده باشد كليه هزينه ها طبق قرارداد فی ما بين با بيمه محاسبه ميشود.

- در صورتی كه بيمار به صورت آزاد بستری شده باشد كليه هزينه ها به صورت نقدی و طبق تعرفه هايی كه هر ساله توسط وزرات بهداشت و درمان تعيين ميشود، محاسبه ميگردد.

- در صورتی كه بيمارستان با بيمه بيمار قرارداد نداشته باشد، بيمار ميتواند پس از ترخيص با مراجعه به واحد مدارك پزشكي درخواست پرونده جهت ارائه به بيمه را دهد و حداكثر دو هفته پس از ترخيص مدارك بيمار آماده خواهد بود.