۱۱
اسفند

چسبندگی جفت اکرتا

جفت به طور معمول به دیواره رحم متصل می شود، اما گاهی به صورت بیماری جفت عمیقا به دیواره رحم متصل شده و در آن نفوذ می¬کند که این بیماری به چسبندگی جفت معروف است. تقریبا در ۲۵۰۰ حاملگی یک حاملگی دچار این مشکل می شود.
علت ایجاد چسبندگی جفت:
– علت خاص از چسبندگی جفت اکرتا ناشناخته است، اما می تواند به جفت سر راهی و سزارین های قبلی مرتبط باشد. چسبندگی جفت اکرتا در ۵ تا ۱۰ درصد از زنان با جفت سر راهی وجود دارد.
– عمل سزارین احتمال چسبندگی جفت اکرتا را در آینده افزایش می دهد و هر چقدر سزارین بیشتر انجام شود، این احتمال افزایش می یابد. سزارین چندقلو در بیش از ۶۰٪ازمواردجفتاکرتاوجوددارد.
گزارش کیس جراحی بیمارستان یاس سپید
خانمی ۲۹ ساله با حاملگی شکم چهارم که سه بار زایمان طبیعی کرده بود در مراجعه در سونوگرافی جفت نفوذی گزارش شد که با دقت و مهارت خاص متخصص زنان و زایمان خانم دکتر همتی جفت آکرتا خارج و محل نفوذ جفت ترمیم و رحم حفظ و بیمار با حال عمومی خوب مرخص گردید.