۱۱
مهر

ارزش های بیمارستان

– ارائه خدمات با بالاترین کیفیت به بیماران.

– رعایت حقوق گیرندگان خدمت.

– آموزش مناسب نیروهای انسانی شاغل در بیمارستان.

– ارتقا مستمر با هدف افزایش رضایتمندی گیرندگان.

– نهادینه ساختن مدیریت ریسک و حفظ ایمنی بیمار.

– رعایت اصول اخلاق پزشکی در روند درمان بیماران.

– نظارت مستمر بر کیفیت مراقبت های استاندارد.

– خدمت رسانی با توجه به اصول زیست محیطی.