۰۵
مهر

خدمات ویژه

ارائه خدمات درمانی به بیماران خارجی از سالهای گذشته در بیمارستان یاس سپید بوده و هم اکنون باتوجه به مصوبه وزارت بهداشت در خصوص سازماندهی بیماران خارجی به صورت جداگانه و تخصیص خدمات ویژه به این بیماران بیمارستان یاس سپید اقدامات ذیل را مبذول نموده است .

ا . واحدی مجزا در چارت سازمانی که زیر نظر مدیریت اجرایی بیمارستان می باشد

۲٫ تشکیل تیم واحد IPD

۳٫ فضای فیزیکی مناسب در لابی بیمارستان جهت پذیرش این بیماران

۴٫ یک کارشناس جهت مسئول پذیرش تا ترخیص این بیماران

۵٫ ثبت به روز اطلاعات در پرتال سامانه معاونت درمان

۶٫تهیه پمفلت چهار زبانه- کتابچه دو زبانه- پارکینگ اختصاصی-منوی غذا مختص بیماران بین المللی- اینترنت پرسرعت- تحویل مدارک پزشکی بیمار – برنامه ریزی ویزیت های آینده بیماران