۰۷
شهریور

کنترل هزینه درمان

در مراجعه به بیمارستان خصوصی یاس سپید توجه داشته باشید که هزینه دریافت خدمات عالی پزشکی در این بیمارستان و به طور کلی در کشور ایران، بسیار پایین‌تر از درمان‌های مشابه در کشورهای توسعه یافته است