۰۷
شهریور

اعضای دپارتمان IPD

پزشکان : کلیه پزشکان اورژانس

پزشک مسئول بیماران بین الملل : دکتر —–

پرستاران: سرپرستاران و پرستار جانشین بخش

مسئول IPD :——

مسئول ترخیص: حسن بهادری

شماره تماس ارتباط با بیمارستان برای بیماران بین الملل: ۰۰۰۰, ۰۰۰۰