۰۴
شهریور

تکنولوژی‌های پزشکی

بیمارستان یاس سپید مجهز به تجهیزات پیشرفته و به روز از بهترین برندهای دنیا است. استفاده از تکنولوژی‌های مدرن در فرآیند تشخیص و درمان